ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSCENTRUM

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
2. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
3. Wederpartij; zowel de Consument als de Ondernemer;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
Wederpartij of Fietscentrum in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op
te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie
van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Fietscentrum: Fietscentrum Overdevest B.V., een rechtspersoon die reparatiediensten en/of
onderhoudsdiensten (eventueel op basis van abonnement/contract) aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Fietscentrum en de Wederpartij
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor het leveren van reparatie-
/onderhoudsdiensten, al dan niet in abonnementsvorm en/of digitale inhoud, waarbij tot en
met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
9. Reparatie: de reparatie door Fietscentrum van een aan een Wederpartij behorende
(elektrische) fiets, welke reparatie niet wordt uitgevoerd ingevolge een door de Wederpartij
bij Fietscentrum afgesloten abonnement;
10. Fietscentrum Onderhoudsabonnement: een overeenkomst die recht geeft op bepaalde
reparatie- en of onderhoudsdiensten.

Artikel 2. Identiteit Fietscentrum
Statutaire naam: Fietscentrum Overdevest B.V.
Statutaire zetel: Almere
Vestigingsadres: Vlotbrugweg 16C, 1332 AJ Almere, Nederland
Telefoonnummer: 085- 0130250
E-mailadres: contact@fietscentrum.nl
Website: https://www.fietscentrum.nl/
KvK nummer: 78297478
BTW nummer: NL861336240B01

Artikel 3. Toepasselijkheid en overeenkomst
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding/offerte van Fietscentrum en op
elke overeenkomst tussen Fietscentrum en Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
Fietscentrum voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij Fietscentrum zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Wederpartij zo
spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze
door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere
wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van
kracht blijven. Fietscentrum zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in
acht zal worden genomen.
6. Een opdracht/overeenkomst voor Reparatie of een Fietscentrum Onderhoudsabonnement komt tot
stand op de Dag van opdracht/ondertekening van de overeenkomst of op de dag van de schriftelijke
opdrachtbevestiging door Fietscentrum dan wel doordat door Fietscentrum uitvoering wordt gegeven
aan de opdracht/overeenkomst.

Artikel 4. De diensten van Fietscentrum
1. Fietscentrum biedt de Wederpartij de mogelijkheid om gebruik te maken van haar dienstverlening
middels (eenmalige) Reparatie of het (af)sluiten van een Fietscentrum Onderhoudsabonnement
waardoor, afhankelijk van de voorwaarden, recht bestaat op bepaalde reparatie- en of
onderhoudsdiensten.
2. De diensten van Fietscentrum vinden uitsluitend binnen Nederland plaats en kunnen op de vestiging
van Fietscentrum of op locatie van de Wederpartij plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
3. De reguliere werktijden van Fietscentrum zijn op werkdagen van 09:00 uur tot 18:00 uur.
Werkzaamheden worden binnen dit tijdvak uitgevoerd en er wordt, in beginsel, geen uitzondering
gemaakt tenzij individueel met de Wederpartij, schriftelijk, is overeengekomen.

Artikel 5. Aanmelden Reparatie
1. De Wederpartij dient een aanvraag inzake een reparatie bij Fietscentrum aan te melden via de
daarvoor bestemde website (https://www.fietscentrum.nl/) of via contact@fietscentrum.nl
2. Indien de Wederpartij nalaat om de gevraagde gegevens volledig en juist aan te leveren, heeft
Fietscentrum het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te
brengen.

Artikel 6. Herroepingsrecht Reparatie
1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot een reparatie door Fietscentrum
gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
Fietscentrum mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van
zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tussen
Fietscentrum en de consument tot stand komt.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
Consument.
3. Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (aangehecht als Bijlage 1) of op
andere ondubbelzinnige wijze aan Fietscentrum.
4. Indien de Consument een bedrag betaald heeft aan Fietscentrum, zal Fietscentrum dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de herroeping, terugbetalen.
5. Fietscentrum kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluitend uitsluiten voor zover:
A. de reparatie door Fietscentrum (nakoming) binnen de bedenktijd volledig is uitgevoerd met de
uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
B. de Consument op voorhand heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra
Fietscentrum de overeenkomst is nagekomen (d.w.z. de reparatie heeft uitgevoerd).

Artikel 7 Onderzoek en Reparatie
1. Bij de Reparatie wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door de Wederpartij is/zijn doorgegeven.
Indien geen of geen duidelijke omschrijving van de klacht(en) bij de aanmelding wordt doorgegeven,
zal Fietscentrum niet tot het bevestigen (inplannen) van de reparatie overgaan. Indien de Wederpartij
additionele (d.w.z. niet in de aanmelding beschreven) gebreken constateert, kunnen deze in onderling
overleg met de Wederpartij en tegen een meerprijs hersteld worden (mits de daarvoor eventueel
benodigde onderdelen voorhanden zijn).

Artikel 8. Overeenkomst Fietscentrum Onderhoudsabonnement
1. Indien de Wederpartij de aanmelding voor een Fietscentrum Onderhoudsabonnement langs
elektronische weg op de juiste wijze heeft voltooid en de volledige verschuldigde betaling heeft
voldaan, bevestigt Fietscentrum langs elektronische weg de ontvangst van de aanmelding en betaling
voor het Fietscentrum Onderhoudsabonnement, waarmee de overeenkomst tussen Fietscentrum en
de Wederpartij definitief tot stand komt.
2. Een Fietscentrum Onderhoudsabonnement wordt niet automatisch verlengd en eindigt van
rechtswege na de overeengekomen duur. Zowel de Ondernemer als de Consument kan een nieuw
Fietscentrum Onderhoudsabonnement afsluiten indien gewenst.
3. Het verschuldigde bedrag voor een Fietscentrum Onderhoudsabonnement wordt steeds op maandof jaarbasis geïncasseerd in overleg met de Ondernemer/Consument.

Artikel 9. Herroepingsrecht Fietscentrum Onderhoudsabonnement
1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot een Fietscentrum
Onderhoudsabonnement gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van
redenen ontbinden. Fietscentrum mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze
niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De bedenktijd gaat in op het moment dat de
overeenkomst tussen Fietscentrum en de Consument tot stand komt.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
Consument.
3. Indien de Consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping (aangehecht als Bijlage 1) of op
andere ondubbelzinnige wijze aan Fietscentrum.
4. Indien de Consument een bedrag betaald heeft aan Fietscentrum, zal Fietscentrum dit bedrag zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de herroeping, terugbetalen.
5. Fietscentrum kan het herroepingsrecht van de Consument uitsluitend uitsluiten voor zover:
A. Diensten op grond van het Fietscentrum Onderhoudsabonnement binnen de bedenktijd met de
uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument reeds heeft plaatsgevonden; en
B. De Consument op voorhand heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra
enige vorm van dienstverlening door Fietscentrum op grond van het Fietscentrum
Onderhoudsabonnement heeft plaatsgevonden.

Artikel 10. Inroepen Fietscentrum Onderhoudsabonnement
1. De Wederpartij dient een aanvraag onder de dekking van het Fietscentrum
Onderhoudsabonnement bij Fietscentrum aan te melden via de daarvoor bestemde website
(https://www.fietscentrum.nl/) of via contact@fietscentrum.nl
2. Indien de Wederpartij nalaat om de gevraagde gegevens volledig en juist aan te leveren, heeft
Fietscentrum het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te
brengen.

Artikel 11. Kwaliteit en Garantie
1. Er wordt, indien vervangende onderdelen benodigd zijn, door Fietscentrum zo veel mogelijk gebruik
gemaakt van nieuwe onderdelen. Indien de benodigde onderdelen niet langer als nieuwe onderdelen
leverbaar zijn, zal Fietscentrum zich inspannen om gebruikte onderdelen te vinden.
2. Onderhoud en/of Reparatie wordt op zodanige wijze door Fietscentrum uitgevoerd, dat de fiets
daarna weer voldoet aan de verwachtingen van de Wederpartij.
3. Fietscentrum garandeert op haar werkzaamheden een garantietermijn voor de duur van 3 weken,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of dwingendrechtelijke bepalingen anders
voorschrijven.
4. Op onderdelen geldt een garantietermijn conform de door de fabrikant opgegeven termijn(en),
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of dwingendrechtelijke bepalingen anders
voorschrijven.
5. Garantie geldt niet in geval derden wijzigingen aan opgeleverde producten hebben toegebracht
zonder toestemming van Fietscentrum, dan wel onkundig of oneigenlijk gebruik.
6. De Wederpartij is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken hem ter beschikking worden gesteld of wanneer de desbetreffende werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit -, kwantiteit en eisen van
het de uitgevoerde werkzaamheden overeenstemt met wat partijen zijn overeengekomen. Eventuele
(zichtbare) gebreken dienen terstond na ontdekking schriftelijk aan Fietscentrum te worden gemeld.
De melding dient een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van het gebrek te hebben, zodat
Fietscentrum in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Fietscentrum in de gelegenheid te
stellen een klacht te onderzoeken.
7. Fietscentrum maakt gebruik van logistieke partners voor het ophalen en terugbrengen van fietsen. Voor het transport van fietsen ,uitgevoerd door een logistiek partner, zijn de algemene voorwaarden van toepassing van deze partner en is Fietscentrum nooit verantwoordelijk voor eventuele schade of andere zaken opgetreden tijdens transport.

Artikel 12. Prijzen
1. Prijzen voor de Consument zijn vermeld inclusief BTW. Prijzen voor de Ondernemer zijn vermeld
exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen of in het aanbod vermeld.
2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
3. In afwijking van het vorige lid kan Fietscentrum producten of diensten waarvan de prijzen gebonden
zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Fietscentrum geen invloed op heeft, met
variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel
vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. Bij de Consument zijn prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de
overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn bij de
Consument alleen toegestaan indien
A. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
B. De Consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waar
op de prijsverhoging ingaat.
6. Voor de Ondernemer geldt dat Fietscentrum gerechtig is om te allen tijde de prijzen
dienovereenkomstig eenzijdig te wijzigen.
7. Alle prijzen van Fietscentrum zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.

Artikel 13. Aanvullende kosten
1. Fietscentrum rekent € 75,00 voorrijkosten binnen Nederland voor iedere rit tenzij deze kosten vallen
binnen het Fietscentrum Onderhoudsabonnement.
2. Indien een Wederpartij niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip en/of op de afgesproken locatie
is de Wederpartij te allen tijde de voorrijkosten verschuldigd. Fietscentrum is tevens gerechtigd de
(gereserveerde) tijd van de monteur in rekening te brengen.
3. Indien de Wederpartij wel aanwezig is op het afgesproken tijdstip en/of op de afgesproken locatie
maar de betreffende fiets/fietsen is/zijn staan niet klaar, is Fietscentrum gerechtigd de afspraak te
verzetten en is de Wederpartij te allen tijde de voorrijkosten verschuldigd. Fietscentrum is tevens
gerechtigd de (gereserveerde) tijd van de monteur in rekening te brengen.
4. Indien Fietscentrum op locatie geen (herstelbaar) gebrek kan vaststellen is de Wederpartij te allen
tijde de voorrijkosten en onderzoekskosten (€ 30,-) verschuldigd.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
1. Eigendom van het door Fietscentrum aan de Wederpartij geleverde gaat pas over op de Wederpartij
op het moment dat deze alle verplichtingen jegens Fietscentrum uit hoofde van de overeenkomst
heeft voldaan.
2. Voordat de eigendom op de Wederpartij is overgegaan, is de Wederpartij niet gerechtigd de het
geleverde te verkopen, te leveren, te vervreemden, te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of
anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. De Wederpartij is in dat geval slechts gerechtigd het
geleverde in het kader van zijn normale (bedrijfs)uitoefening te gebruiken.
3. Bij beslag, faillissement of/of (voorlopige) surséance van betaling zal de Wederpartij onmiddellijk de
beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten van
Fietscentrum.

Artikel 15. Betaling
1. Voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen
na de op de factuur vermelde factuurdatum zonder korting of compensatie. Fietscentrum heeft altijd
het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de Wederpartij
te verlangen. De Wederpartij heeft niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
2. De Wederpartij is nimmer bevoegd een, al dan niet opeisbare, verplichting zijnerzijds te verrekenen
met een verplichting van Fietscentrum. Een reclame van de Wederpartij schort zijn eventuele
betalingsverplichting jegens Fietscentrum niet op.
3. Door het enkel verstrijken van een betalingstermijn is de Ondernemer in verzuim.
4. De Ondernemer is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de
laatste dag van een betalingstermijn zijn betaald, vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van
8% tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, dan geldt het hoogste percentage. De verschuldigde
rente geldt per maand of een gedeelte daarvan.
5. Indien de Ondernemer ook na het verstrijken van een bij brief gestelde nadere betalingstermijn het
verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
van Fietscentrum voor rekening van de Ondernemer. De buitengerechtelijke kosten zijn minimaal 15%
van het factuurbedrag met een minimum van € 500,-.
6. Indien de Consument in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn
betalingsverplichtingen en na aanmaning niet binnen 14 dagen het verschuldigde heeft voldaan, dan
komen alle redelijke, zulks conform het rapport Voorwerk II, kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van de Consument. Vanaf het moment van verzuim door de Consument
is deze de wettelijke rente verschuldigd over de openstaande factuur/facturen.

Artikel 16. Overmacht, opschorting en ontbinding
1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Fietscentrum onafhankelijke omstandigheid –
ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet
reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, maatregelen van overheidswege en andere
ernstige storingen in het bedrijf van Fietscentrum of diens leveranciers.
2. In geval van overmacht is Fietscentrum niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding.
3. Indien Fietscentrum door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Wederpartij kan
voldoen, dan worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien
een situatie van overmacht langer aanhoudt dan drie maanden, dan kan ieder der partijen de
overeenkomst ontbinden. Voor zover Fietscentrum ten tijde van het intreden van overmacht reeds
gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, is Fietscentrum gerechtigd om het
reeds nagekomen deel afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.
4. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Wederpartij niet langer in staat of bereid is om aan
zijn contractuele verplichtingen jegens Fietscentrum te voldoen, alsmede in geval van (aanvraag)
faillissement, (aanvraag) surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke
overdracht van het bedrijf van Koper, is Fietscentrum gerechtigd passende zekerheid ter zake van alle
contractuele verplichtingen te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de overeenkomst
op te schorten. Bij gebreke van zekerheidstelling binnen een redelijke termijn is Fietscentrum
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst of daarmee samenhangende
overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Fietscentrum gerechtigd de overeenkomst
te ontbinden.
6. De bepalingen uit lid 4 en 5 laten onverlet het recht van Fietscentrum een schadevergoeding te
vorderen.

Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Fietscentrum is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade van de Wederpartij,
waaronder uitdrukkelijk begrepen doch niet beperkt tot bedrijfsschade, gederfde winst, stilligschade,
gevolgschade, letselschade, alle andere vormen van vermogensschade alsmede alle mogelijke
aanspraken van derden, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Fietscentrum.
2. Daarnaast is onder alle omstandigheden iedere mogelijke aansprakelijkheid van Fietscentrum
beperkt tot de schade welke krachtens haar verzekering(en) is gedekt en daadwerkelijk door de
verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald en maximaal voor het bedrag waarvoor in het betreffende
geval dekking wordt verleend. Voorts is iedere aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en hoe ook
bedoeld, voor schade, kosten of anderszins beperkt tot het bedrag van de overeenkomst,
ongedaanmakingsverbintenissen inbegrepen.
3. De Wederpartij dient de geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na het
ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Fietscentrum te melden. Schade die niet binnen
deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere
aanspraak van Koper jegens Fietscentrum, behalve die welke uitdrukkelijk door Fietscentrum is
aanvaard, door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan tenzij
dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.

Artikel 18. Retentierecht
1. Fietscentrum kan het retentierecht uitoefenen op zaken die zij in reparatie heeft gekregen van de
Wederpartij, indien en voor de duur dat de Wederpartij de kosten van de werkzaamheden/materialen
niet, dan wel gedeeltelijk heeft voldaan, alsmede dat de kosten van werkzaamheden uit het verleden
niet of niet geheel zijn voldaan. Voorts kan Fietscentrum het retentierecht uitoefenen indien de
Wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele verhouding niet of niet geheel
nakomt.
2. De situatie dat een geschil aanhangig is gemaakt bij de rechter, laat het retentierecht dat onverlet.

Artikel 19. Toepasselijk recht
1. Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan tast dit de overige
bepalingen niet aan. Een bepaling die geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is, wordt vervangen
door een bepaling die zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.
2. Fietscentrum heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Elke rechtsverhouding tussen Fietscentrum en de Wederpartij wordt beheerst door Nederlands
recht.
4. Alle geschillen worden berecht door de ter zake bevoegde Nederlandse rechter

Menu
WhatsApp openen
Hulp nodig?
Scan de code
Hallo, welkom bij Fietscentrum.
Hoe kunnen we je helpen?