Home | Garantie voorwaarden

Garantie voorwaarden

Fietscentrum Almere

ARTIKEL 1. GARANTIE

1. De fabrikant van de (elektrische) fiets garandeert dat de fiets vrij is van constructie- en/of materiaalfouten en/of roest van binnenuit voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

2. De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.

3. De garantie is geldig voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

4. De, door de fabrikant van de (elektrische) fiets, op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

 ARTIKEL 2. GARANTIEPERIODE
1. Fietscentrum geeft 5 jaar garantie op constructie- en/of materiaalfouten van frames en ongeveerde voorvorken.

2. Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt garantieperiode van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.

3. Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.

4. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

5. Op de voor elektrische fietsen specifieke onderdelen, zoals motor, display, controller en de accu geldt een garantieperiode van 2 jaar op constructie- en/of materiaalfouten.

 

ARTIKEL 3. GARANTIE-UITSLUITINGEN
1. Onjuist e
n/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is. ** Bestemming is gebruik op verharde en semi verharde wegen en niet voor wedstrijdverband.

2. De fiets is niet conform de servicerichtlijnen onderhouden;

3. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;

4. Naderhand gemonteerde onderdelen die niet juist of niet volgens de technische specificatie van de betreffende fiets zijn gemonteerd.

5. Indien de fiets van eigenaar is gewisseld.

6. Als er geen bewijs van eigendom is, waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd door Fietscentrum voor aflevering bij de klant.

Fietscentrum is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid voor schade aan (onderdelen) van de fiets als gevolg van:

1. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;

2. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem-/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;

3. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

4. Het onjuist of onvoldoende regelmatig opladen van de accu. Dit zoals voorgeschreven in de gebruikershandleiding.

5. Het gebruik van niet-originele of ondeugdelijke opladers voor de accu.

6. Het kortsluiten van de accu door onjuist of onheus gebruik.

7. Afname van de accu-capaciteit ten gevolge van natuurlijke veroudering of klimatologische omstandigheden.

 

ARTIKEL 4. GARANTIE ONDERDELEN

1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Fietscentrum, is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Fietscentrum worden gerepareerd of vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar. U moet uw aankoopfaktuur kunnen laten zien.

2. Bij materiaal- en/of constructiefouten van frames en ongeveerde voorvorken binnen 3 jaar na aankoopdatum komt het arbeidsloon voor rekening van fabrikant.

3. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Fietscentrum in Almere komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

4. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt de fabrikant van de (elektrische) fiets voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

 

ARTIKEL 5. INDIENEN VAN EEN CLAIM

1. Claims onder deze garantie kunnen via de website worden ingediend. Of door de fiets of het betreffende onderdeel, bij de dealer waar de fiets is gekocht langs te brengen ter inspectie. 

2. U dient foto’s van de fiets of het betreffende onderdeel via de website meesturen ter inspectie. Tegelijk moet het bewijs van aankoop en eigendomsbewijs worden aangeleverd of geüpload via de website.

3. Na inspectie van de foto’s nemen wij contact met u op om een afspraak te maken, of zal de claim worden afgewezen.

 4. Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zullen wij desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde fietsenmaker.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID

1. Een door Fietscentrum toegekende garantieclaim betekent niet automatisch dat de fabrikant ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade.

2. De aansprakelijkheid van de fabrikant van de (elektrische) fiets strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden.

3. Fietscentrum stelt zich niet aansprakelijk voor andere schades. Iedere aansprakelijkheid van de fabrikant of Fietscentrum voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Menu